DAKWAH WATABLIGH
DENGAN CARA HURUJ FI SABILILLAH

1.Tanggungjawab Dakwah
Setiap muslim yang mempunyai kalimat Laailaahaillallaah Muhammadurrasulullah mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga, kerabat dan tetangga dekat, kampung sekitarnya dan manusia seluruh alam.
1.      Dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga.
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS Attahrim ayat 6)

2.      Dakwah terhadap kaum kerabat dan tetangga dekat
Artinya : “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (QS Asysyu’ara 214)

3. Dakwah terhadap kampung atau daerah sekitarnya.
Artinya : “Dan ini (Al Quraan) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya  dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quraan) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.” (QS Al an’am 92).

4. Dakwah atau tanggung jawab manusia seluruh alam.                              
Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”  (QS Ali Imran 110).
Digg it StumbleUpon del.icio.us

0 komentar:

Posting Komentar